Fundats for Fonden – Europa Nostra Danmark

Fundats for Fonden – Europa Nostra Danmark

Europa Nostra blev stiftet i 1963 i Italien som en europæisk forening med det formål at beskytte den europæiske kultur- og naturarv. Europa Nostra fusionerede i 1991 med The International Castles Institute. Foreningen fik navnet Europa Nostra united with the International Castles Institute, forkortet benævnt Europa Nostra. Europa Nostra har flere medlemskategorier, herunder Member Organisations, Supporting Bodies og Individual Members. Foreningen har i dag sit hovedsæde i Fribourg, Schweitz.

I 1991 oprettedes en dansk, privat organisation under navnet Dania Nostra, hvilket senere blev ændret til Europa Nostra Danmark. Organisationens formål var at støtte og fremme Europa Nostras virke. Europa Nostra Danmark blev   ledet af en komité, der har været optaget som dansk Member Organisation i Europa Nostra.

Som følge af den stærke udvikling i den danske organisation har komitéen med virkning fra den 1. januar 1999 besluttet, at oprette en ikke-erhvervsdrivende fond for de gennem de senere år fremskaffede midler. Komitéen har fastsat følgende fundats for Europa Nostra Danmark.

Navn og hjemsted

§ 1. Fondens navn er Fonden Europa Nostra Danmark.
§ 2. Fondens hjemsted er i Vordingborg kommune.

Formål

§ 3. Det er fondens formål,

– at medvirke til at beskytte den  europæiske arkitekturarv og de  landskabelige værdier,

– at fremme kvalitetsstandarder  indenfor arkitektur og by- og  landskabsplanlægning,

– at medvirke til at forbedre  miljøet i Europa,

– at støtte Europa Nostras virke, og  søge at fremskaffe midler til de af  Europa Nostra udøvede aktiviteter,

– at virke som dansk ”Member  Organisation” i Europa Nostra,

– efter bestyrelsens nærmere beslutning  at tage initiativ til indstiftelse af  en eller flere prisbelønninger til  uddeling til danske projekter,

– at rekruttere medlemmer bosat i  Danmark til Europa Nostra, og at  bistå med at administrere danske  medlemmer, samt

– at værne om og fremme dansk  bygningskultur og danske landskabelige  værdier.

Formue

§ 4. Fondens formue består den 1. januar 1999 af 435.000 kr., der er indbetalt kontant.

Af formuen er 250.000 kr. henført til fondens bundne kapital, medens restbeløbet, 185.000 kr. er frie midler.

Den bundne kapital kan udvides med sådanne beløb, der senere måtte blive skænket fonden.

Fonden kan modtage kontante gaver til hvis modtagelse, der er knyttet den betingelse, at de skal anvendes til at støtte bestemte opgaver inden for fondens formål.

Forvaltning

§ 5. Fondens aktiver skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

Bestyrelsen afgør, hvorledes fondens midler skal anbringes og investeres inden for de af Justitsministeriet til enhver tid fastsatte regler om anbringelse af fondens midler. Midler, der er skænket fonden i overensstemmelse med bestemmelserne oven for i § 4, stk. 4, tillægges ikke fondens bundne kapital, men holdes til disposition for anvendelse i overensstemmelse med betingelsen for donationen.

I sin forvaltning må bestyrelsen dog kun med samtykke af Civilretsdirektoratet i egenskab af fondsmyndighed foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at fundatsen ikke kan overholdes.

Fundats for Fonden

§ 6. Fonden søger at registrere alle danske eller i Danmark boende/hjemmehørende medlemmer af Europa Nostra. Fonden bistår Europa Nostra med opkrævning og afregning af de af Europa Nostra fastsatte årlige ”Membership Dues” for hver af Europa Nostras medlemskategorier.

Fonden kan oprette en støtte- og vennekreds blandt danske Europa Nostra-medlemmer og bl.a. søge frivillige bidrag fra disse medlemmer til støtte for fondens arbejde.

Protektor

§ 7. Fonden kan efter bestyrelsens indstilling sættes under kongelig protektion.

Bestyrelse

§ 8. Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 7-9 medlemmer. Bestyrelsen bestemmer selv antallet af bestyrelsesmedlemmer indenfor den fastsatte ramme.

Bestyrelsen supplerer sig selv, således at de tilbageværende medlemmer foretager valg til poster, der bliver ledige.

Bestyrelsen vælger en formand og næstformand af sin midte.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

§ 9. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når dette er fornødent. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes til møde. Der afholdes dog møde mindst en gang årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede, og alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

§ 10. Bestyrelsen kan antage lønnede medhjælpere og ansætte personale til at administrere og varetage fondens daglige forhold.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Præsidium

§ 11. Bestyrelsen kan udpege et præsidium, der skal rådgive bestyrelsen om en række punkter, der nærmere fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan vælge i stedet at udfærdige et regelsæt for valg af præsidium, herunder om andre organisationers/myndigheders valg af enkelte præsidiemedlemmer og/eller om danske Europa Nostra-medlemmers valg af præsidiemedlemmer på medlemsmøder.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for præsidiets arbejde.

Tegningsret

§ 12. Fonden tegnes af formanden alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Hæftelse

§ 13. For fondens forpligtelser hæfter alene den til enhver tid værende formue.

Årsregnskab og revision

§ 14. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december 1999.

§ 15. Bestyrelsen skal lade udarbejde et årsregnskab bestående af resultatopgørelse, balance (status) samt årsberetning. Årsregnskabet skal foreligge inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 16. Fondens regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Midlernes anvendelse

§ 17. Bestyrelsen disponerer fondens midler efter eget skøn til fremme af de i § 3 nævnte formål.

Hvis det af bestyrelsen skønnes af betydning for opfyldelsen af fondens formål, kan bestyrelsen i det enkelte år undlade at anvende midler til formålet og udskyde anvendelsen af midlerne til et senere regnskabsår. I så fald overføres beløbet til en særlig konto for beløb til senere anvendelse.

Ved anvendelse af fondens midler til prisbelønninger, jfr. § 3, stk. 6, kan bestyrelsen i særlige tilfælde med Civilretsdirektoratets samtykke foretage uddeling af fondens bundne kapital.

Af fondens indtægter skal der foretages en passende konsolidering.

Ændring af fundatsen og opløsning

§ 18. Ændringer af fundatsen kan vedtages af bestyrelsen, hvis der i bestyrelsen er 2/3 flertal af de afgivne stemmer, der stemmer derfor. I det omfang det er påkrævet efter lov om fonde og visse foreninger, skal Civilretsdirektoratets samtykke indhentes.

§ 19. Bestyrelsen kan ligeledes med 2/3 flertal af de afgivne stemmer beslutte at sammenlægge fonden med andre fonde eller at opløse fonden. I det omfang det er påkrævet efter lov om fonde og visse foreninger, skal Civilretsdirektoratets samtykke indhentes.

I tilfælde af opløsning skal fondens aktiver af den sidst siddende bestyrelse overdrages til ”Europa Nostra united with the International Castles Institute”. Hvis denne forening måtte være opløst, skal aktiverne anvendes til gavn for dansk bygningskultur eller danske landskabelige værdier.

København, den 23. august 1999

Som stiftere og i bestyrelsen:

Catharina Collet  Formand

Vagn Holck Andersen Peter Augustinus

Eigil Koefoed

Niels-Knud Liebgott

Mette Maegaard Nielsen

Birthe Bruun Rasmussen

Henrik Wedell-Wedellsborg